Fælles forvaltningsprincipper

Odder Provsti

 

 

 

 

 

 

·         Budgetsamråd

 

Vi afholder et indledende budgetsamråd i foråret og et afsluttende budgetsamråd i efteråret

 

·         Kassebeholdning

 

Provstiudvalget stiller det beløb til rådighed i likviditet. Menighedsrådene kan ”låne” af denne likviditet i årets løb, men ved årets udgang skal ”lånet” være tilbagebetalt (konto 721140)

 

·         Driftsudgifter

 

Udgifter til løbende vedligehold, som f.eks. udvendig kalkning af kirker, maling af vinduer, reparation og indkøb af maskiner behandles som driftsudgifter. Menighedsrådene budgetterer således, at der løbende spares op til disse formål. Opsparingerne hensættes på særskilte konti til formålene

 

·         Anlægsudgifter

 

Kalkning indvendig i kirker og større restaureringsarbejder i kirker, samt ombygning og nyanlæg i præstegårde m.v. behandles som anlægsudgifter

 

·         Projektforberedelse

 

Når et menighedsråd overvejer at iværksætte et nyt anlægsprojekt, inddrages provstiudvalget, inden menighedsrådet begynder at afholde udgifter til projektudvikling. I samarbejde med provstiudvalget afklares lovgrundlag, og tids- samt finansieringsplan aftales

 

 

·         Flere tilbud skal indhentes og vurderes

 

Ved anskaffelser og vedligeholdelsesarbejder, samt anlægsarbejder over 50.000 kr. skal menighedsrådet indhente 2 – 4 underhåndsbud.

 

 

·         Arkitekthonorar

 

Provstiudvalget bevilger ikke midler til arkitekthonorarer på over 10% af overslagsbeløbet før moms, undtagen ved arbejder på fredede bygninger, her aftales procentsatsen med provstiudvalget.

 

 

·         Takster for honorarer

 

Provstiudvalget fastsætter takster for honorarer til menighedsrådets formand, regnskabsfører, kontaktperson, kirkeværge og folkevalgt kasserer

 

·         Takster for brug af kirken

 

Provstiudvalget fastsætter takster for brug af kirken for ikke-folkekirkemedlemmer

 

·         Løn og ansættelsesforhold for medarbejdere

 

Når et menighedsråd overvejer at ansætte en medarbejder/ændre en medarbejders ansættelsesforhold kontaktes personalekonsulenten for afklaring vedr. lov og overenskomstforhold.

 

Odder, den 17. august 2018

Provst

Provst Dorte R. Sørensen

Provst for Odder Provsti og for
hospitalspræsterne i Region Midt


Telefon: 8654 0196
E-mal: drs@km.dk

Provstisekretær

Karna Friis
Karna Friis

Telefon: 6162 0196
E-mail:
kafr@km.dk

Træffetid:

Mandag: Lukket

Tirsdag: 8.00 - 16.00

Onsdag: 9.00 - 16.00

Torsdag: 8.00 - 15.00

Fredag: 8.00 - 14.00