Referat

Referat

Budgetsamråd onsdag den 4. september 2019 i Hou Sognegård

 

1.    Velkomst og sang

-sidste nyt i provstiet

 

Der har været afskedsgudstjenester for Sonja Nicolajsen og Kirsten Støve Lundager, og indsættelsesgudstjenester for Kåre Schelde Busk og Lise Edelberg Andersen.

 

Ny kordegn i Odder, Jette Bøge Rosenkrans, blev budt velkommen

 

Odder kapel er nu i drift – vedtægter findes på provstiets hjemmeside. Bedemænd er instrueret i brugen, de kan selv låse sig ind og har brugt kapellet hyppigt.

 

Følger af pastoratsændringerne – ombygninger til nye kontorer:

Som følge af pastoratsændringerne er der ændrede lokalebehov i Odder og efter forsøg med præstekontor i kirkecenteret, bliver der nu indrettet præstekontor til Vibeke Døssing Rudebeck på Kirksti 5, hvilket betyder, at vi rykker lidt tættere sammen på provstikontoret.

 

I Fjordpastoratet arbejdes der med indretning af kontor til præsterne og pastoratets medarbejdere i Ørting Sognegård.

 

Men hvilke lokalebehov har organisten, Kirke-Kulturmedarbejderen-medarbejderen, kirketjeneren, graveren?

Need to have / nice to have? Hvor er det godt at øve og have sine materialer? Hvor ofte skal medarbejderne mødes, for at der bliver et godt kollegaskab?

Præstegård på vej i Kystpastoratet – den bliver placeret tæt på sognegården og kirken. Ansøgning om landzonetilladelse er er på vej i høring og rådgiveropgaven er på vej i udbud.

 

Evaluering af konfirmationsforberedelse – rapporten er afleveret til alle menighedsrådsformænd. Hovedkonklusioner kan ses i det omdelte kompendie, og hele rapporten kan ses på Odder Provstis hjemmeside.

 

Fælles om det sociale ansvar – samarbejde mellem folkekirke og kommune i Odder

Familieklub er i gang. I kan opfordre alle unge familier til at tilmelde sig for at møde andre tilflytterfamilier eller få støtte til at være en ny familie. Sæt opslag op i sognegården.

www.heledanmarksfamilieklub.dk

 

Fælles arrangement i Pakhuset for frivillige i hele kommunen den 12. november 2019 kl. 17.00 – 20.30: Hvordan spotter jeg sårbare børn og hvordan kan jeg hjælpe dem, når jeg er frivillig?

 

Ny kirkegårdsvedtægt i kølvandet på kirkegårdsomlægninger

-          afdelinger tages ud af brug, nye anlægges med nye klausuler – skal man kunne reservere? – skal man kunne anlægge et mindested uden grav?

 

På det næste budgetsamråd vil vi lægge op til en drøftelse om kirkegårdenes udvikling.

 

Materialer om gudstjenester, dåb, nadver og kirkelige handlinger

Biskopperne har udfærdiget oplæg til lokale drøftelser om ritualer.

Det er oplagt at hente inspiration til drøftelser i Kystpastoratet og i Fjordpastoratet, om de ritualer, der var aftalt med de tidligere præster skal fortsætte, eller der skal ændres på noget.

 

2.    Fremtidens frivillige i lokalsamfundet – inspiration til at udvikle det kirkelige arbejde og rekruttere flere frivillige v/ Tyge Mortensen, fremtidsforsker og tidligere højskoleforstander

 

3.    Arbejdet i Stiftsrådet v/Bente Midtgaard Rasmussen

Bente orienterede om statsrådets formål og arbejde. Bentes orientering er vedhæftet. Og findes på provstiets hjemmeside

 

4.    Budget 2020

          Drifts- og anlægsrammer 2020

 

I kompendiet findes en oversigt over lønnede medarbejderes timetal og de samlede lønomkostninger for de enkelte kirkekasser som kan bruges til en samtale om omkostningsniveau og evt. til at hente inspiration hos hinanden.

 

Samlet ligning 2020

I år er udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag forsinket. Odder Kommune har dog oplyst, at de forventes en stigning i udskrivningsgrundlaget. Provstiudvalget går efter en ligning på ca. 31. mill. – en stigning på ca 800.000 begrundet i store anlægsarbejder i Gylling. Den endelige ligning fastsættes og udmeldes af PU senest 8. oktober. Kirkeskatteprocenten fastsættes af kommunen, og provstiudvalget forventer at lande på 0,95% i 2020 (0,96% i 2019).

 

Ligning til drift: Den udmeldte driftsramme er svarende til driftsrammen for 2019. Enkelte kirkekasser er reguleret – se side 9 i kompendiet.

Ligning til anlæg: Alle godkendte anlæg vil blive finansieret ved enten egne midler, midler oplagt i kapitalerne, anlægsbevilling eller lån. På side 9 i kompendiet er der en oversigt over ønsker og beslutning.

 

5.    Eventuelt

Intet under eventuelt 

 

Vigtige datoer

vedrørende budget og regnskab

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

14. okt 09:30
12:30
14. okt 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

10. nov 09:30
12:30
10. nov 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

10. dec 09:30
12:30
10. dec 09:30 -
12:30