Referat

 

Indledende Budgetsamråd den 14. marts 2019

 

 

 

Blinkende dråber

 

1.       Velkomst ved provsten

 

Kapellet på Odder Ny kirkegård. Indvielse af kapellet trækker lidt ud da der er problemer med gulvet. Der udarbejdes vedtægter for kapellet og der vil blive afholdt møde med bedemænd om brugen af kapellet. Der er endnu ikke fastsat dato for indvielse.

 

Præstegårde og præsteembeder

 

Fjordpastoratets embede er nu slået op til ansættelse 1.8. med embedsbolig i Torrild. Fjordpastoratets anden embedsbolig i Gylling er på vej til gennemgribende istandsættelse og pastoratets tredje embedsbolig er pt lejet ud.

 

Kystpastoratets ene embedsbolig er nyrestaureret og den anden embedsbolig skal opføres på præstegårdsjorden i Saksild – her afventes lokalplan. Da der ikke er en embedsbolig klar, bliver embedet slået op midlertidigt uden boligpligt med ansættelse 1.9.

 

Indeklima i kirker– svært at sikre et godt indeklima til inventar, ansatte og menighed. Menighedsrådene opfordres til at bruge Energitjenestens rapporter!

 

Sikkert arbejdsmiljø for kirkegårdenes ansatte – der er nu gang i sikringen af gravminderne, brevene er sendt ud og indtrykket er, at der er stor forståelse for at det skal være sikkert for kirkegårdens medarbejdere at luge og lægge gran.

 

Evaluering af samarbejdet med Miljøhuset vil blive gennemført i 2019 ved Birgitte Søhoel og arbejdsmiljøgrupperne i sognene.

 

Evaluering af konfirmationsforberedelsen – spørgeskemaer 9. og 8. klasse samt spørgeskemaer til menighedsrådene er på vej.

 

Provstiets præster har været på kursus sammen med Vesthimmerlands Provsti

 

 

2.    Hvordan være ét sogn og samtidig med være en del af et større fællesskab? v/Frank Iversen, Formand for Vissing Menighedsråd og Koordinationsudvalget i Hadsten Storpastorat

 

Frank Iversen gav med sit oplæg rådsmedlemmerne i de to nye landpastorater noget at spejle sig i. Samtidig gav Frank os alle en påmindelse om, at det er nødvendigt at tale sammen om visioner, mål og retning. Frank Iversens diasshow er vedhæftet.

 

3.  Menighedsplejen og ”Fælles om det sociale ansvar” v/Kirsten Aagaard

 

Kirsten indledte med et historisk tilbageblik om placering af det sociale ansvar og konkluderede at socialt ansvar påhviler os alle. Økonomi kan ikke stå alene, der skal også være ”varme hænder” og fællesskaber.

 

Menighedsplejen har imødekommet 50 ansøgninger om julehjælp i 2018, men behovet er større end menighedsplejen havde midler til. I foråret 2019 uddeles Konfirmationshjælp, det kan være hjælp til f.eks. at blive hentet ved kirken i flot bil, konfirmationstøj og økonomisk bidrag.

 

Menighedsplejen arbejder på at finde fælles fodslag og finde ud af hvor menighedsplejen kan bidrage og hvordan vi kan samarbejde med myndigheder hen mod ”mere menneskelighed-mindre myndighed”.

 

”Fælles Om” netværket mødes den 2. april til en fortsat drøftelse med Odder Kommune om hvad vi kan være fælles om. På dette møde vil Hele Danmarks Familieklub fortælle om familieklubberne. I Gylling og Odder sogne er der Familiekub på vej.

 

Alle er velkommen til at deltage i mødet den 2. april kl.16.30 i Odder kirkecenter.

  

 

4.  Kirkekalkning - vedtægt

 

·   Vedtægt for samarbejde om kirkekalkning

 

Vedtægten blev godkendt.

 

·   Hvilke menighedsråd tilslutter sig vedtægten?

 

Saksild-Nølev Menighedsråd og Gylling-Alrø Menighedsråd tilslutter sig vedtægten. Odder Menighedsråd tager stilling på kommende møde.

 

 

5.  Drøftelse af provstiets økonomi

 

·   Drifts- og anlægsrammer 2020

 

Driftsramme for 2020 fremskrives med 0 %

 

Provsten gennemgik hovedtal for provstiet.

 

·   Oplæg til samtale om budgetterne fordelt på provstiets 3 pastorater

 

o   Hvad er det særlige i vores pastorat?

 

o   Hvordan vil vi prioritere i vores pastorat?

 

Punktet udgik pga. mangel på tid. Provsten opfordrede til at pastoraterne fortsætterdenne drøftelse ude i pastoraterne.

  

 

6.  Eventuelt

 

Intet

 

 Jeg ved en lærkerede

 

Vigtige datoer

vedrørende budget og regnskab

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

21. aug 09:30
12:30
21. aug 09:30 -
12:30

Budgetsamråd

4. sep 19:00
21:00
4. sep 19:00 -
21:00

Provstiudvalgsmøde

10. sep 09:30
12:30
10. sep 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

15. okt 09:30
12:30
15. okt 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

20. nov 09:30
12:30
20. nov 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

10. dec 09:30
12:30
10. dec 09:30 -
12:30