Referat

Det er forår. Alting klippes ned.

1. Velkomst ved provsten

Provsten bød velkommen og mindende alle om formålet med budgetsamrådet

 

”At drøfte de økonomiske forhold i et flerårigt perspektiv”

 

I bogen ”Den fremtidsgodkendte folkekirke” nævner Birgitte Engholm Kragh, at en meget vigtig faktor for det flerårige perspektiv på folkekirken og dens økonomi er Individualiseringen. Forældre udskyder f.eks. deres børns dåb, til børnene selv kan bestemme, om de vil døbes. Individualiseringen har også konsekvenser for begravelserne. I 2017 blev 15 % af alle døde i DK bisat uden gejstlig medvirken, heraf en del folkekirkemedlemmer. Bedemænd og ritualforvaltere byder ind med udførlige ritualer – ofte kopieret ud fra kirkens ritualer – men tilsat netop det individuelle tvist, som den afdøde / de pårørende gerne vil kendes på.

 

Vi bliver mere og mere stressede af al den individualisering

På det kirkelige møde fremhævede Preben Kok, at vi bliver mere og mere stressede af at tage ansvar for alting, at skabe os selv. Ikke desto mindre bliver vi ved, og vores behov for at skabe os selv, betyder også at vi helst vil skabe vores egen tro og vores egen Gud.

 

Vi har i folkekirken gennem 100 år varetaget ritualerne for befolkningen, har udviklet dem, på fortolkningen af livet, på kirkens og kirkegårdenes indretning. Dette omhyggelige arbejde er fortsat meget, meget vigtigt.

Det kræver mere og mere af folkekirken at blive valgt til. Det er ikke nok at tilbyde ”færdige pakker” ved livets begyndelse og afslutning. Rigtig mange vægter det højt, at det bliver en individuel løsning, der viser hvad de gerne vil kendes på.

 

Dygtige præster

En teologisk bevidst ledelse af folkekirken betyder, at vi bruger kræfterne – og pengene – på at være i dialog med befolkningen om, hvordan tilværelsen i dag kan fortolkes, hvad vi forstår ved tro, hvem Gud kan være, og hvad Gud mon kan være på færde med i vores liv med hinanden.

Hertil kræves dygtige præster, som hele tiden opdateres på hvad der rører sig og øver sig i at tale med mennesker om det, der for alvor betyder noget. Derfor afsætter vi penge på budgettet til præsters efteruddannelse.

 

1 2019 går 2 af vores præster på pension. Hanna til marts og Kirsten til september. Det vil på mange måder forandre vores provsti, når to præster, som har været her en menneskealder og præger det kirkelige liv på rigtig mange måder, går på pension.

 

Anlægsprojekter

Renovering af diget ved Odder Gl. kirkegård er afsluttet – betydeligt billigere end først anslået. Der ligger et godkendt projekt for renovering af en del af diget ved Gylling kirkegård og der afventes nu tilbud fra håndværkere. 

Renovering af Randlev Præstegård er afsluttet og Mette er flyttet ind i en dejlig varm præstegård med nyt jordvarmeanlæg. I Gylling præstegård der konstateret skimmelsvamp under taget og i en del af bindingsværkmuren, og her er et renoveringsprojekt igangsat. Et renoveringsprojekt for udhuset ved Gylling præstegård er godkendt af Kulturstyrelsen – vi skal vedligeholde det – og derfor ender det med at blive landets dyreste cykelskur! Og på Tunø er sognestuen ved at blive istandsat.

 

En rapport fra Teknologisk Institut viste desværre, at der var et kritisk problem med skimmelsvamp i Hundslund kirke og derfor blev kirken lukket i december. Nu er kirken renset for skimmel og klar til genåbning til påske. I Falling kirke renoveres loftet over orglet og nogle murankre udskiftes. I Saksild kirke er sakristiets murværk repareret med nye sten og ny mørtel hvor det var tiltrængt.

 

Opførelse af det nye kapel på Odder Ny kirkegård er igangsat med 1. spadestik den 12. marts, og helhedsplanen for kirkegården er godkendt og iværksat.

 

Fælles menighedspleje

Vi har i 2017 etableret et samarbejde i provstiet om fælles menighedspleje. Der er ikke noget nyt endnu, vi afventer nyt fra udvalget.

 

Kommunikation

Projekt om fælles kommunikation udskydes, da provstiudvalget har besluttet at der er så meget at gøre omkring de nye pastorater, at vi ikke kan overkomme også at sætte et nyt samarbejdsprojekt i gang.

 

2. Embedsboliger i Odder Provsti

Provsten fremlagde oversigt over antal og placering af embedsboliger og sognegårde i provstiet, samt oversigt over drifts- og anlægsomkostninger de seneste 6 år. I Odder provsti er der 5 embedsboliger i landpastoraterne. Når Masterplanen er iværksat, bliver der maksimalt behov for 4 embedsboliger i landpastoraterne.

 

Stiftskontorchef Jette Madsen, Aarhus Stift gennemgik reglerne i tjenesteboligcirkulæret og opridsede lidt om fordele og ulemper for præst/menighedsråd ved at der er embedsbolig tilknyttet et embede.  Jette Madsen oplyste tillige at stiftet oplever rift om stillingerne uden boligpligt.

 

Kirsten Støve Lundager, sognepræst og tillidsmand, fortalte om, hvordan præstegårdene siden 1100-tallet har været sognets kultur- og dannelsescenter, og hvordan det i dag, i stort omfang er skolerne og det offentlige der byder ind på både dannelse og kultur. Kirsten anbefalede embedsboliger til præsterne.

 

Efter indlæg fra Jette Madsen og Kirsten Lundager var der samtale ved bordene om fremtidige embedsboliger i provstiet

 

3. Masterplan for Odder Provsti

I forbindelse med at Hanna og Kirsten går pension skal Masterplanen iværksættes. Provsten vil i nærmeste fremtid invitere alle præsterne til en samtale herom, og provsten vil ligeledes deltage i et menighedsrådsmøde i alle sognene for en drøftelse Masterplanen. Herefter vil biskoppen og provsten tage stilling til hvordan masterplanen implementeres, hvorefter biskoppens forslag sendes i høring hos alle berørte parter, inden en endelig ny struktur vedtages af biskoppen ultimo 2018.

 

4. Arbejdsmiljø i Odder Provsti  - Sikring af gravminder

Vedtægt for samarbejde om sikring af gravminder blev fremlagt, Alle menighedsråd, med undtagelse af Tunø, tilsluttede sig vedtægten.

 

Jens Peter Petersen, formand for Ørting-Falling menighedsråd orienterede om følgegruppens arbejde. Der arbejdes pt. på skabelon til et brev til gravstedsejere. I dette brev vil man forsøge at besvare eventuelle spørgsmål der kunne rejse sig, således at den enkelte graver ikke bliver kimet ned med spørgsmål.

 

5. Drøftelse af provstiets økonomi

Idet der forudses en generel lønstigning har provstiudvalget besluttet at menighedsrådene kan fremskrive både lønomkostninger og øvrige omkostninger med 2 % i budgetbidraget for 2019. 

 

Vi kender først det endelige ligningsgrundlag omkring 1. juli 2018.

 

Provsten gennemgik udkast til hovedtal for provstiet, herunder provstiudvalgskassen og de fælles samarbejdsprojekter.

Der var ønske om at der på kommende budgetsamråd afsættes mere tid til drøftelse af budgetter og regnskaber.

 

6. Eventuelt

Fest for alle menighedsrådsmedlemmer og alle ansatte den 15. maj. Husk at invitere jeres ansatte!

Kursus i arkivering for menighedsråd den 11. april – husk at tilmelde 2 fra hvert menighedsråd.            

                            

Fred hviler over land og by

BegivenhedDato

Valgbestyrelser - møde i Odder Kirkecenter

Vi mødes med henblik på at aftale, hvordan vi griber valget an. Morten Bay …

5. feb 19:00
15. apr 19:30
5. feb 19:00 -
15. apr 19:30

Provstiudvalgsmøde

27. feb 09:30
12:30
27. feb 09:30 -
12:30

Budgetsamråd

5. mar 19:00
21:30
5. mar 19:00 -
21:30

Provstiudvalgsmøde

24. mar 09:30
12:30
24. mar 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

15. apr 09:30
12:30
15. apr 09:30 -
12:30

ERFA-møde - Formænd i Hundslund kirkehus

15. apr 17:30
19:30
15. apr 17:30 -
19:30

Provstiudvalgsmøde

14. maj 09:30
12:30
14. maj 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

16. jun 09:30
12:30
16. jun 09:30 -
12:30