Referat fra Budgetsamråd den 4. september 2018

Referat fra Budgetsamråd 4. september 2018

 

 

 

1.    Velkomst og sang

Provsten indledte med at byde velkommen og med særlig velkomst til kirkekonsulent Leif Kerstens, medlem af Brabrand menighedsråd og af provstiudvalget i Aarhus Vestre Provsti. Leif Kerstens er inviteret til at komme med et oplæg om budgetlægning og økonomisk prioritering.

2. Orientering v/provsten

a.                                Igangværende og kommende projekter 

Provsten nævnte at det nye kapel i Odder nu rejser sig som en markant, ny bygning på kirkegården langs Aarhusvej i Odder, og at kapellet forhåbentlig kan tages i brug i vinterens løb. I provstiet er der løbende istandsættelser af vores bygninger, og heraf er den største opgave lige nu renovering af Gylling præstegård og udhus. Af knap så tunge opgaver kan nævnes fugtskjolde i Gosmer kirke, nye vinduer i Saksild kirke og den allerede overståede istandsættelse af sognestuen i Tunø præstegård.

Et andet projekt der er på vej, er evaluering af konfirmandundervisningen i Odder Provsti, som der er afsat midler til i 2019.

 

b.                               Status for strukturændringer i Odder Provsti

Biskoppens forslag har nu været i høring hen over sommeren. Der var frist for at indsende høringssvar den 1. september. Biskoppen vil sende os sin endelige beslutning om den nye struktur i slutningen af september, og så kommer han til Odder den 6. november og redegør for baggrunden for sin beslutning.

 

c.                                Forvaltningsprincipper for Odder Provsti er opdateret og findes i kompendiet side 11.

 

2.             Drøftelse af provstiets økonomi

 

a.                                Redegørelse for provstiudvalgskassens regnskab for 2017

Provsten gennemgik regnskaberne for samarbejder under provstiudvalgskassen (side 6 i kompendiet)

 

b.                               Provstiets hovedtal, provstiudvalgets forslag til budget for 2019 for kirkekasserne blev fremlagt af provsten. Kirkeskatten sænkes til 0,96%.

 

c.                                Leif Kerstens lægger op til drøftelse af den økonomiske prioritering

         Leif Kerstens lagde ud med at minde os om §1, stk. 1 og 2 i Lov om Menighedsråd

 

         § 1. Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet, medmindre andet er særligt hjemlet i lovgivningen.

 

         Stk. 2. Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

 

Leif Kerstens gjorde opmærksom på, at menighedsrådene i Odder Provsti har indtægter fra ligning og drift på i alt 23 millioner kr. og måske vi skal stille os selv det spørgsmål:

 

 ”Kan vi få mere for pengene?”

 

Leif Kerstens foreslår menighedsrådene at tænke i

                                                   -  Samarbejde mellem menighedsråd

                                                    - Fælles arrangementer

                                                    - Fælles drift / administration

                                                    - Fælles kalkning

                                                    - Fælles personale

                                                    - Kan vi afskaffe aktiviteter (der ikke er så relevante mere)?

                                                    - Kan vi øge indtægter?

 

Kan fordeling mellem kirkekasser ændres?

 

Leif redegjorde for forskellige principper for fordeling af de midler der er til rådighed samt fordele og ulemper ved disse. (Procentfremskrivning, forhandlingsmodel, Vejle-modellen og Varde-modellen)

 

Herefter var der drøftelse af fordelingsmodellerne i grupper, hvorefter der var lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål.

 

Bemærkninger fra salen:

 

- vi mangler markedsføring, det skal vi være bedre til

 

- der bliver talt meget om vandring fra land til by, og ressourcer flyttes. Denne vandring er ved at vende

 

- en lille protest over at det er kirken der skal betale for vedligehold af fredede bygninger

 

- konservatisme i uddeling

 

  

d.                               Foreløbige drifts- og anlægsrammer 2019

Provsten gennemgik provstiudvalgets forslag til ligning til drift samt ligning til anlæg for den enkelte kirkekasse.

 

 

3.             Kirkegårde i fremtiden

 

a.                                Behov for lokal kirkegårdskonference?

Provsten orienterede om provstiudvalgets tanker om at tage initiativ til en lokal kirkegårdskonference i samarbejde med kommunen. Baggrunden herfor er fremsatte ønsker om at der etableres en skovkirkegård og kirkernes ønske om at skabe nyt liv på kirkegårdene. Provstiudvalget lægger op til, at der i samarbejde med kommunen planlægges en ”Inspirationskonference” hvor lokalbefolkningen inddrages, et forslag som alle menighedsrådsformændene nikkede ja til ved seneste formandsmøde.

 

b.                               Status vedr. sikring af gravminder

Jens Peter Petersen, formand for Ørting-Falling menighedsråd, som sammen med Miljøhuset står for det forberedende arbejde med sikring af gravsten, kunne fortælle, at der er valgt leverandør til at udføre arbejdet.

 

Der er planlagt et møde for medarbejdere og kirkeværger den 18. september 2018.

 

Der er udarbejdet breve til gravstedsejerne med alle informationer, skema til tilbagemelding m.v (se kompendiet side 14-17).

 

Arbejdet med sikring af gravminder forventes påbegyndt i marts 2019.

 

4.             Orientering om nystiftet Menighedspleje i Odder Provsti

Anne Mette Fruelund Andersen orienterede kort om den fælles menighedspleje. Der afholdes stiftende generalforsamling den 4. oktober 2018.

 

 

5.             Eventuelt

          Møde med biskoppen den 6. november

                     Kirkehøjskole starter op den 3. november i Torrild kirke og forsamlingshus

 

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

25. okt 09:30
12:30
25. okt 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

24. nov 09:30
12:30
24. nov 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

12. jan 09:30
12:30
12. jan 09:30 -
12:30

Formandsmøde

Der serveres et let måltid kl 17.30. Mødet starter kl. 18.00

26. jan 17:30
19:00
26. jan 17:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

15. feb 09:30
12:30
15. feb 09:30 -
12:30

Indledende Budgetsamråd

Alle præster og menighedsrådsmedlemmer er inviteret til …

9. mar 19:00
21:00
9. mar 19:00 -
21:00

Provstiudvalgsmøde

22. mar 09:30
12:30
22. mar 09:30 -
12:30