Referat fra Budgetsamråd den 29. august 2017

i Saksild kirkehus

 

 

Alle menighedsråd var repræsenteret

 

Et jævnt og muntert, virksom liv

1. Velkomst ved provsten

Provsten indledte med at fortælle om digearbejder ved Odder og Saksild kirker, om jordvarme-anlæg der er på vej ved præstegården i Randlev samt mindre arbejder ved præstegården i Ørting og på Tunø. Andre arbejder der er på vej, er større omlægninger af kirkegården i Odder og Gylling, det nye kapel der skal opføres på Odder NY kirkegård og endelig udhuset til den fredede præstegård i Gylling, som provstiudvalget må bevilge midler til i en ikke al for fjern fremtid.

                            

Provsten konstaterede at pastoratrådene i de 2 storpastorater er godt i gang med arbejdet. Der samarbejdes om kirkeblade, aktiviteter, medarbejdere med mere.

 

Fælles Menighedspleje

I lyset af at flere og flere har brug for økonomisk støtte, og at der er behov for flere midler til uddeling, besluttede vi på det indledende budgetsamråd at nedsætte et udvalg til at etablere en fælles menighedspleje i Odder Provsti.  Sognepræst Anne Mette Fruelund Andersen og sognepræst Kirsten Støve Lundager meldte sig til udvalget på budgetsamrådet i marts.

Anne Mette og Kirsten afventer nu, at hvert menighedsråd vælger et medlem til udvalget. Når menighedsrådet har valgt et medlem til den fælles menighedspleje, fremsendes navnet til enten Kirsten eller Anne Mette. Når alle pastoratråd har valgt et medlem, vil der blive indkaldt til stiftende møde.

 

Fælles Kommunikation

Provsten oplyste, at provstiudvalget er parat til at sætte midler af til et fælles kommunikationstiltag til afløsning af vores medlemskab af Folkekirkeinfo. Der skal nedsættes et udvalg der kan drøfte behov for fælles kommunikation om Folkekirkens budskaber.  Provstiudvalget har udarbejdet et forslag til en vedtægt som menighedsrådene opfordres til at drøfte på det kommende menighedsrådsmøde. En vedtægt kan vedtages med 3/5 flertal. Menighedsrådene bedes melde tilbage til provstiudvalget om menighedsrådet kan godkende det fremsendte udkast til vedtægt.

 

Reformationsfejring

I efteråret 2017 vil der være fokus på Lutherske konfirmander, studietur til Haderslev ”Nordens Wittenberg”, samt teser om det gode liv – en gadeevent for 4.-6. klassetrin. Derudover vil der være lokale tiltag.

 

2. Arbejdsmiljø i Odder Provsti                       

Usikre gravsten

Provsten orienterede om tiltag der skal tage hånd om usikre gravsten på kirkegårdene i Odder Provsti. Miljøhuset vil være behjælpelige med at løse opgaven, og provstiudvalget afsætter midler i 2018 til dækning af omkostninger ved sikring af de gravsten som kirken har det juridiske ansvar for.

 

Radonmåling

Radon er en giftig luftart der siver op gennem gulvene, og radon øger risikoen for lungekræft.

I efteråret 2017 iværksættes radonmåling i embedsboliger for præsterne samt i Odder kirkecenter, hvor der er personale, der opholder sig i bygningen hele dagen.

 

Visioner og mål

Visioner og mål er taget med i forbindelse med arbejdsmiljøet, fordi det betyder rigtigt meget for et godt arbejdsmiljø, at forestillingerne om, hvad der skal gøres og hvad der kan gøres bliver afstemt.

Vi forebygger stress og dårlig trivsel ved at bruge tid på at beslutte os for hvilke visioner og mål, der skal arbejdes efter i de enkelte sogne. Og ved at holde hinanden fast på, at det så også er de besluttede mål, der gennemføres og bruges medarbejdertimer og frivilliges arbejdstid på.

Målene skal indskrives i jeres endelige budget, fordi vi skal kunne påvise, at økonomien afspejler de prioriteringer et menighedsråd har foretaget.

 

3. Drøftelse af provstiets økonomi

Provsten gennemgik årshjul for budget og regnskab.

Herefter fremlagde provsten drifts- og anlægsrammer for kirkekasser og provstiudvalgskassen for 2018

 

Eventuelt

Arkivering – menighedsrådets postkasse

Kursus i arkivering. Landsforeningen kan ikke tilbyde et kursus som vi ønsker det. Bjarne Skipper, Ole Feldinger samt en fra provstiudvalget vil udarbejde en standard/skabelon for arkivering. Vi afholder kursus i Odder Provsti snarest muligt.

 

Fælles arrangement

Inga Stenkjær fik sat fokus på at vi skulle lære hinanden at kende i provstiet, bl.a. ved at mødes i festligt lag. I 2018 er der afsat midler til tiltag hvor medarbejdere inddrages. Et udvalg bestående af Lone Riis, Lisbet Jensen og Kirsten Nevermann vil stå for det næste arrangement.

 

Provsten takkede for et godt møde.

 

I skovens dybe stille ro

 

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

25. okt 09:30
12:30
25. okt 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

24. nov 09:30
12:30
24. nov 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

12. jan 09:30
12:30
12. jan 09:30 -
12:30

Formandsmøde

Der serveres et let måltid kl 17.30. Mødet starter kl. 18.00

26. jan 17:30
19:00
26. jan 17:30 -
19:00

Provstiudvalgsmøde

15. feb 09:30
12:30
15. feb 09:30 -
12:30

Indledende Budgetsamråd

Alle præster og menighedsrådsmedlemmer er inviteret til …

9. mar 19:00
21:00
9. mar 19:00 -
21:00

Provstiudvalgsmøde

22. mar 09:30
12:30
22. mar 09:30 -
12:30