Afsluttende Budgetsamråd

Onsdag den 2, september2015

kl. 19.00 – 21.00

i Gylling Forsamlingshus

 

Referat:

 

Referat:

Provsten bød velkommen og konstaterede at alle menighedsråd var repræsenterede, at provstiudvalget var fuldtalligt, og at regnskabskontoret var repræsenteret.

 

1.  ”Septembers himmel er så blå”

 

2.  Indledning ved provsten

Provsten indledte med at tale om regeringens udmelding fra juni 2015: ”Danmark er et kristent land og den evangelisk-Lutherske kirke indtager en særstatus som folkekirke”. Provsten nævnte tillige at regeringen vil nedsætte et udvalg om menighedsrådsvalg og fremtidig valgform, og at dette skal ses i lyset af, at menighedsrådsvalg over en årrække har været inde i en uheldig udvikling med færre afstemningsvalg, lavere stemmeprocent og ikke tilstrækkeligt med opstillede kandidater.

 

a.       Anlægsarbejder og aktiviteter i Odder Provsti

Provsten indledte med at vise billeder fra forskellige aktiviteter i provstiet og fra nogle af de anlægsprojekter der er i gang eller afsluttet.

 

b.      Den Digitale arbejdsplads

Provsten fortalte kort om Den Digitale Arbejdsplads, i daglig tale DAP’en. På DAP’en under Nyheder er alle informationer fra Stift og Ministeriet lagt frem. F.eks. oplyste Aarhus Stift i juni om deltagelse i bispevielsen den 6. september 2015. Det er også på DAP’en, at menighedsrådet under fanen ”Menighedsråd” kan læse posten til menighedsrådet, og under fanen ”Håndbøger” findes alle de vejledninger, der er brug for i det daglige arbejde.

 

c.       Kirkefundraising

Provsten orienterede om 2 virksomheder der kan hjælpe menighedsråd med at rejse midler til f.eks. kunstprojekter og nye aktiviteter. ”Kirkefundraising” v/Suell Team i Horsens har siden 1995 arbejdet med fundraising inden for det kirkelige område. ”Best of Network” v/Thorkild Sørensen har specialiseret sig i udførelse af tilgængeligheds-projekter og fundraising hertil.

d.      Landsforeningens idekatalog: www.merekirkeforpengene.dk

Provsten orienterede om ”www.mere kirke for pengene.dk”, en hjemmeside Landsforeningen har oprettet. Her kan menighedsråd finde inspiration til hvordan der kan skabes muligheder for at få ”Mere kirke for pengene”.

 

e.      Forandringer i provstierne

Som en udløber af betænkning 1527 udkom i 2010 rapporten ”Forandringer i provstierne” og i 2015 ”Forandringer i provstierne II”. Provstiernes stigende betydning som en organisatorisk enhed såvel som provstens ledelsesmæssige rolle i Den danske Folkekirke har medført nye ansættelsesformer for provster og ny uddannelse for både provster og provstisekretærer.

                        

3. Orientering fra strukturudvalg v/Rasmus Mynster

Rasmus lagde ud med at sige, at han ville alene orientere om processen og hvad MR kan forvente fra udvalget.

 

Udvalget har brugt en del tid på at finde arbejdsformen og på at få defineret

o   Hvad er det for nogle virksomheder vi har?

o   Hvad er det vi vil opnå?

o   Hvad er det, i samarbejdet med præsten, vi ikke vil miste?

 

Der er nedsat en skrivegruppe, der har leveret oplæg til udvalget til drøftelse, hvorefter oplægget er sendt tilbage til skrivegruppen til videre bearbejdelse. Næste møde i udvalget er den 23. september, og målet er, at der inden for overskuelig tid fremsendes et eller flere oplæg i høring hos menighedsrådene.

 

Fra salen blev der spurgt hvad udvalget arbejder med, og Rasmus oplyste at overskriften er ”Arbejdsfælleskab for præster”.

Målet er at arbejdet skal være færdig ved udgangen af oktober 2015.

 

4.  Personalekonsulenten

a.       Hvilke opgaver kan MR bede personalekonsulenten hjælpe med?

Karna gennemgik kort hvilke opgaver hun som personalekonsulent kan hjælpe menighedsrådene med og oplyste også hvilken hjælp der er at hente hos stiftet og Landsforeningen. Personalekonsulenten kan, som titlen antyder, hjælpe med personalespørgsmål. Menighedsrådets øvrige opgaver kan personalekonsulenten ikke hjælpe med, men henviser til at ansatte (f.eks. kordegne) kan bistå menighedsrådet med mange opgaver. Der kan også indgås aftaler med rådgivere /projektledere til at håndtere større vedligeholdelsesprojekter, anlægsprojekter m.v.

 

5.  Kirkegårdstakster 1016-2019

a.       Fremlæggelse af takster v/Karna Friis

Karna gennemgik kort processen ved beregning af kirkegårdstakster og de spørgsmål der har været drøftet under processen. Herefter gennemgik Karna, hvilke ændringer der vil være i taksterne for 2016 i forhold til taksterne for 2015.

 

b.      Tilskud til folkekirkemedlemmer v/ Sonja Nicolajsen, sognepræst i Hundslund og Torrild

Sonja fremlagde spørgsmålet om folkekirkemedlemmernes betaling for gravkastning frem for budgetsamrådet. I dag får medlemmer af folkekirken 50% tilskud til gravkastning. Sonja lagde op til at folkekirkemedlemmer ikke skal betale for gravkastning. Som folkekirkemedlem kan man blive døbt, konfirmeret og gift uden det koster noget, og man burde også kunne blive begravet uden at det koster noget. Den ekstra omkostning der opstår, hvis folkekirkemedlemmer ikke skal betale for gravkastning, vil for hele provstiet ligge på omkring 135.000 – 150.000 om året. Denne udgift burde ifølge Sonja kunne findes på menighedsrådenes budgetter. Der var en del positive bemærkninger fra salen til støtte for Sonjas synspunkt, og afslutningsvis kunne provsten konstatere, at der var en overvejende stor del af deltagerne, der kunne tilslutte sig at folkekirkemedlemmer ikke skal betale for gravkastning. Provsten vil sætte sagen på næste møde i provstiudvalget.

6.  Provstiudvalgets forslag til budget 2016

a.       Hovedtal for Odder Provsti

Provsten gennemgik og forklarede hovedtal for provstiet.

 

b.      Kirkekassernes driftsrammer

Provsten fremlagde hvordan de endelige driftsrammer vil være for de enkelte kirkekasser i 2015.

 

c.       Anlægsarbejder

Provsten gennemgik de anlægsønsker som provstiet har modtaget fra MR, samt hvilke anlæg der er bevilliget midler til i 2016, hvilke anlægsønsker der får midler når projekterne er klar, hvilke anlægsønsker der er udsat og hvilke anlægsønsker provstiet er blevet enige med MR om kan udføres for driftsmidler/vedligeholdelseskonti.

 

7.  Eventuelt

         Intet under eventuelt

 

8.  ”Til himlende rækker din miskundhed, Gud”

 

         Provsten takkede for en god aften og et godt fremmøde.

<//span> 

BegivenhedDato

Indledende Budgetsamråd

Alle præster og menighedsrådsmedlemmer er inviteret til …

4. mar 19:00
21:30
4. mar 19:00 -
21:30

Provstiudvalgsmøde

9. mar 09:30
12:30
9. mar 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

15. apr 09:30
12:30
15. apr 09:30 -
12:30

ERFA-møde gravere og kirkeværger

ERFA-møde for gravere og kirkeværger om kirkens diger og mure Den 20. april 2021 …

20. apr 09:00
11:30
20. apr 09:00 -
11:30

Provstiudvalgsmøde

5. maj 09:30
12:30
5. maj 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

10. jun 09:30
12:30
10. jun 09:30 -
12:30

Provstiudvalgsmøde

24. aug 09:30
12:30
24. aug 09:30 -
12:30

Afsluttende Budgetsamråd

Alle præster og menighedsrådsmedlemmer er inviteret til …

31. aug 19:00
21:30
31. aug 19:00 -
21:30

    LINK til dias fra Budgetsamråd

    LINK til kompendie fra budgetsamråd